RODO

Dbając o Twoje dane osobowe w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. RODO*, przedstawiam informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji umów sprzedaży:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. L z 2016 r. Nr 119, s. 1) zwane dalej: RODO informuje, że Administratorem bazy danych osobowych jest Andrzej Geniusz prowadzący działalność pod firmą: Imex Części Kontenerów Andrzej Geniusz z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 51, 81-512 Gdynia, NIP 586-160-52-85. Wszelkie informacje dotyczące Twoich danych osobowych dostępne są pod adresem: imex@3net.pl zwany dalej Administratorem.

 1. Dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku firm dodatkowo numer NIP, będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO jako podstawy prawnej w zakresie:
  • przyjmowania i realizacji zamówień, wysyłek zamówionych towarów, realizacji płatności oraz realizacji reklamacji
  • wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych.
  • dochodzenia zaległych płatności w ramach windykacji i procesów sądowych.
  • wysyłania informacji handlowych.
 2. Dane osobowe Administrator może przekazywać następującym osobom trzecim w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego zrealizowania zakresu z pkt 1, mogą to być podmioty, takie jak:
  • firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
  • firmy świadczące usługi księgowe.
  • firmy windykacyjne.
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Prezes UODO, Prezes UKE, Prezes UOKiK., sądy, organy podatkowe – ale tylko, gdy wystąpią z żądaniem na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. Dane osobowe są danymi poufnymi i nie zostaną w jakikolwiek sposób ujawnione osobom trzecim.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło wykonanie ostatniej umowy sprzedaży, co jest wymogiem ustawy o rachunkowości.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dane osoby nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 6. Ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych istnieje możliwość wniesienia skargi do Administratora danych, jak i do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, proszę o kontakt z firmą Imex Części Kontenerów Andrzej Geniusz pod adresem: ul. Inżynierska 51, 81-512 Gdynia lub pod adresem e-mail: imex@3net.pl.

W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych proszę o przesłanie takiej informacji zwrotnie na adres: imex@3net.pl

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L z 2016 r. Nr 119, s. 1).